Cambridge 2000: Panton Street

Panton Street

Origin of name: Thomas Panton, equerry to George II, owner of land at Fen Ditton