Cambridge 2000: Ridgeway

Ridgeway

Origin of name: marks the edge of the plateau within the Eddington site