Berlin, Germany: Am Rupenhorn 6: view

Date Photographed: 12 March 2006
Description: Berlin, Germany: Am Rupenhorn 6 (Mendelsohn Villa): view (1928-1930, architect Erich Mendelsohn)
Categories: Art Deco / Modernist, Erich Mendelsohn
Berlin, Germany: Am Rupenhorn 6 (Mendelsohn Villa): view (1928-1930, architect Erich Mendelsohn)

Description: Berlin, Germany: Am Rupenhorn 6 (Mendelsohn Villa): view (1928-1930, architect Erich Mendelsohn)