Nara, Japan: Kasuga Taisha Shrine: stone lanterns

Date Photographed: 13 July 2006
Description: Nara, Japan: Kasuga Taisha Shrine: stone lanterns
Nara, Japan: Kasuga Taisha Shrine: stone lanterns

Description: Nara, Japan: Kasuga Taisha Shrine: stone lanterns