Berlin, Germany: Altonär Straße 4-14: rear view

Date Photographed: 25 October 2008
Description: Berlin, Germany: Altonär Straße 4-14: rear view (built for Interbau 1957, architect Oscar Niemeyer)
Category: Interbau 1957, Berlin
Berlin, Germany: Altonaer Strasse 4-14: rear view (built for Interbau 1957, architect Oscar Niemeyer)

Description: Berlin, Germany: Altonaer Strasse 4-14: rear view (built for Interbau 1957, architect Oscar Niemeyer)