London, England: British Museum: Fish

Date Photographed: 8 April 2014
Description: London, England: British Museum: Fish (Qing Dynasty, 1600s, artist Yuan Shijing)
Category: Art
London, England: British Museum: Fish (Qing Dynasty, 1600s, artist Yuan Shijing)

Description: London, England: British Museum: Fish (Qing Dynasty, 1600s, artist Yuan Shijing)